§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  • Usługodawca – firma Interpresto Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 4/29, NIP: 8971822884.
  • Usługa – dostęp do Aplikacji wspierającej zarządzanie biurem tłumaczeń (zarządzanie projektami, bazą klientów, bazą tłumaczy), udostępnionej przez Usługodawcę na warunkach niniejszego regulaminu, zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną na stronach internetowych Usługodawcy.
  • Klient – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi – poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy – oraz posiadający zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw;
  • Aplikacja – oprogramowanie zainstalowane na serwerach Usługodawcy, udostępnianie Klientowi na komputerze Klienta poprzez przeglądarkę internetową, dostępne przez protokół HTTP lub HTTPS po zalogowaniu przy użyciu loginu i hasła pod adresem przypisanym do Użytkownika, umożliwiające świadczenie Usługi.
  • Konto – instancja Aplikacji skonfigurowana i udostępniona dla Klienta.
  • Użytkownik – Klient lub pracownik Klienta korzystający z Usługi, przypisany do Konta. Do jednego konta przypisanych może być jeden lub wielu Użytkowników.
  • Opłata – wynagrodzenie wnoszone z góry przez Klienta za Usługę świadczoną w ustalonym Okresie Rozliczeniowym zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach internetowych Usługodawcy, płatne przelewem bankowym po wystawieniu przez Usługodawcę odpowiedniego dokumentu księgowego.
  • Limit Liczby Użytkowników – maksymalna liczba Użytkowników, którzy w ramach jednego Konta mogą jednocześnie korzystać z Usługi.
  • Panel Klienta – specjalna strona internetowa udostępniona przez Usługodawcę, służąca do zarządzania Kontem.
  • Plan Taryfowy – definiuje Limit Liczby Użytkowników, Opłatę oraz długość Okresu Rozliczeniowego, a także inne parametry Usługi.
  • Okres Rozliczeniowy – okres trwający od opłacenia przez Klienta Konta przez ilość dni przewidzianą w Planie Taryfowym.
  • Przeglądarka Internetowa – oprogramowanie zainstalowane na komputerach Klienta, służące do komunikacji z Usługą, znajdujące się na liście oprogramowania zatwierdzonego przez Usługodawcę, dostępnego na stronach internetowych Usługodawcy.
  • Umowa – porozumienie Usługodawcy i Klienta na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do świadczenia Usługi a Klient do wniesienia Opłaty zgodnej z Planem Taryfowym.
 2. Przepisy zawarte w niniejszym regulaminie określają zakres i warunki korzystania z Usługi przez Klienta.
 3. Zamawiając Usługę Klient oświadcza, iż akceptuje w całości niniejszy regulamin.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Ewentualne zmiany obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji regulaminu na stronach internetowych Usługodawcy.

§ 2. Prawa i obowiązki Klienta

 1. Klient oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych do Konta.
 3. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy drogą poczty elektronicznej pod adresem support@mantreo.pl.
 4. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.
 5. Klient zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie urządzeń i oprogramowania niezbędnych do korzystania z Usługi, w szczególności:
  • urządzenia z dostępem do sieci Internet (np. komputer klasy PC, laptop),
  • aplikacji służącej do przeglądania zawartości sieci Internet (przeglądarka internetowa),
  • konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do starannego świadczenia Usługi, za którą Klient wnosi okresową Opłatę.
 2. Aplikacja stanowi jedynie wsparcie dla prowadzenia przez Klienta działalności gospodarczej i tym samym Usługodawca nie ponosi jakiekolwiek odpowiedzialności związanej z tak prowadzoną przez Użytkownika działalnością.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usługi odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko osoby z niej korzystającej.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do aktualizowania Aplikacji, czasowego zaprzestania świadczenia Usługi w przypadku awarii bądź modernizacji technicznej dowolnego elementu Usługi. Zaprzestanie świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 24 h w miesiącu nie rodzi po stronie Usługodawcy żadnej odpowiedzialności. W przypadku zaprzestania świadczenia Usługi przez okres dłuższy niż 48 h w danym miesiącu, Użytkownik będzie uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia za dany miesiąc wskazanego w Cenniku o kwotę 0,80 zł netto za każdą godzinę ponad wymiar czasowy wskazany powyżej.
 5. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane:
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem Przeglądarki Internetowej Klienta,
  • nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
  • działaniem osób trzecich,
  • spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 6. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika bądź inną osobę odwiedzającą Aplikację w sposób sprzeczny z postanowieniami prawa, w tym także w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 7. Usługodawca nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Klienta hasła Użytkownika do Konta osobom trzecim.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usługi i zablokowania dostępu do Konta w przypadku:
  • podania przez Klienta nieprawdziwych danych w trakcie zamawiania Usługi,
  • naruszenia przez Klienta któregokolwiek z punktów niniejszego regulaminu,
  • używania Konta w sposób niezgodny z obowiązującym prawem,
  • nieopłacenia przez Klienta faktury wystawionej przez Usługodawcę.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i materiałów promocyjnych zamieszczanych w Aplikacji, bądź rozsyłanych Użytkownikom, w ramach świadczenia przez Usługodawcę usług reklamowych na rzecz innych podmiotów.
 9. Po zablokowaniu konta, Usługodawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 50% Opłaty za dany okres rozliczeniowy.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania Umowy i usunięcia Konta, na które nie logował się żaden Użytkownik przez okres co najmniej 60 dni.
 11. Usługodawca ma prawo do zmiany ceny Usługi. Ewentualne zmiany obowiązują od dnia opublikowania nowego cennika na stronach internetowych Usługodawcy.

§ 5. Zawieranie oraz rozwiązywanie umów o świadczenie Usług

 1. W celu korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest do utworzenia Konta za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem https://app.mantreo.com/log/register/ oraz podania swoich prawdziwych danych. Pomyślne przeprowadzenie powyższych czynności umożliwia korzystanie z Aplikacji.
 2. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia świadczenia przez Usługodawcę Usługi jest zaakceptowanie bez uwag niniejszego Regulaminu.
 3. Usługa aktywowana jest w momencie złożenia zamówienia na trwający maksymalnie 60 dni bezpłatny okres próbny liczony od dnia utworzenia Konta, niezależnie od wybranego Planu Taryfowego.
 4. Usługodawca oświadcza, że umożliwienie Klientowi dostępu do aplikacji Mantreo na trwający maksymalnie do 60 dni kalendarzowych bezpłatny okres próbny nie stanowi świadczenia usługi w rozumieniu przepisów prawa cywilnego oraz przepisów podatkowych i jest dokonywane nieodpłatnie, wyłącznie w celach testowych i reklamowych na rzecz Klienta. W okresie próbnym Klient wprowadza wszelkie dane, w tym informacje mogące stanowić dane osobowe, do Aplikacji wyłącznie na swoje ryzyko i odpowiedzialność prawną. W okresie próbnym Usługodawca i Klient nie zawierają umowy o świadczenie Usługi. Usługodawca rekomenduje wprowadzanie przez Klienta w okresie próbnym danych fikcyjnych, wyłącznie aby przetestować jakość działania Aplikacji.
 5. W szczególnych przypadkach w wyniku dobrej woli Usługodawcy bezpłatny okres próbny dla Klienta może zostać przedłużony przez Usługodawcę na wybrany przez niego okres.
 6. Usługodawca udostępnia szereg płatnych Planów Taryfowych, różniących się parametrami Konta.
 7. Umowa o świadczenie Usługi zostaje z zawarta po wybraniu Planu Taryfowego przez Użytkownika, w momencie wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy opłaty od Klienta za wybrany okres używania Usługi według wybranego Planu Taryfowego. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta na okres zdefiniowany według wyboru Użytkownika podczas wyboru Planu Taryfowego: jeden miesiąc, sześć miesięcy, jeden rok bądź dwa lata. Użytkownik może za pośrednictwem Aplikacji przedłużać Umowę o świadczenie Usługi.
 8. Zamówienie i opłacenie przez Klienta wybranego Planu Taryfowego przerywa bieg okresu próbnego.
 9. Jeżeli w trakcie trwającego 60 dni bezpłatnego okresu próbnego Klient nie zawrze Umowy na świadczenie Usługi, Usługodawca ma prawo do usunięcia Konta i danych wprowadzonych przez Klienta.
 10. W przypadku wybrania przez Klienta Planu płatnego, jest on zobowiązany do uiszczenia Opłaty poprzez przelew bankowy, po wybraniu stosownej opcji w Panelu Klienta. Po uiszczeniu Opłaty Faktura VAT będzie wystawiania w ciągu 7 dni roboczych od pierwszego dnia Okresu Rozliczeniowego.
 11. Opłata za Usługę ustalana jest na podstawie cennika obowiązującego w dniu zamawiania Usługi lub w pierwszym dniu Okresu Rozliczeniowego. Aktualny cennik dostępny jest na stronach internetowych Usługodawcy.
 12. Opłata za Usługę dotyczy Okresu Rozliczeniowego zgodnego ze złożonym przez Klienta zamówieniem.
 13. Klient ma prawo do zmiany Planu Taryfowego w dowolnym momencie Okresu Rozliczeniowego poprzez wydanie stosownego oświadczenia w Panelu Klienta. W przypadku zmiany Planu Taryfowego, nowy Plan Taryfowy wejdzie w życie z nowym Okresem Rozliczeniowym.
 14. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy i rezygnacji z Usługi bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie pisemnej lub przez Panel Klienta. Warunkiem rozwiązania Umowy jest wcześniejsze uregulowanie zaległych należności. Rozwiązanie Umowy wiąże się z trwałym usunięciem Konta wraz ze wszystkimi danymi. Rozwiązanie umowy następuję:
  • natychmiast, jeśli Klient złoży oświadczenie poprzez wydanie dyspozycji usunięcia Konta w Panelu Klienta, lub
  • w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia w formie pisemnej.
 15. W momencie rozwiązania Umowy Klientowi nie przysługuje prawo zwrotu części Opłaty za nie wykorzystany Okres Rozliczeniowy Usługi.
 16. Klient wyraża zgodę na wystawianie Faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

§ 6. Ochrona praw własności intelektualnej

 1. Wybór i układ treści udostępnianych w Aplikacji oraz sama Aplikacja stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa. Wyłącznym posiadaczem wszelkich praw do tych utworów jest Usługodawca.
 2. Z ochrony wskazanej w ust. 1 korzystają również wszelkie inne utwory, znaki towarowe oraz inne elementy takie jak m.in. teksty, zdjęcia czy multimedia umieszczone w Aplikacji.
 3. Korzystanie z Aplikacji przez Użytkownika nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie czy modyfikowanie jakiejkolwiek części Aplikacji w całości lub części a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie, bez uprzedniej zgody Usługodawcy, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 7. Reklamacje

 1. Klient może złożyć reklamację z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, nieprawidłowego działania Aplikacji bądź niewłaściwej kwoty faktury.
 2. Reklamacje należy składać pisemnie w formie listu wysłanego na adres Usługodawcy bądź w formie e-maila adresowanego na adres support@mantreo.pl, wysłanego z adresu e-mail ustawionego jako adres główny Konta firmowego, którego reklamacja dotyczy.
 3. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna wskazywać Konto, Użytkownika oraz czas i szczegółowe okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu w Aplikacji konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych po wystąpieniu problemu.
 4. Reklamacja dotycząca kwoty faktury powinna zawierać numer, kwotę oraz datę wystawienia faktury.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone w terminie 30 dni od daty wpłynięcia. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Usługodawca zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni.

§ 8. Polityka prywatności i powierzenie przetwarzania danych osobowych

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) w celu świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca ma prawo do opublikowania nazwy firmy i adresu strony internetowej Klienta na swojej liście referencyjnej, jeżeli Klient nie zgłosi w tej kwestii zastrzeżenia.
 3. Na adres e-mail Użytkownika mogą być wysyłane informacje handlowe w rozumieniu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Usługodawcy bądź podmiotów z nim współpracujących.
 4. Usługodawca oświadcza, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze Użytkownika pozwala na jego identyfikację celem optymalizacji korzystania z Aplikacji.
 5. Klient oświadcza, że w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest administratorem danych osobowych, które przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Klient oświadcza, że zawiera niniejszą umowę w celu bezpośrednio związanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Klient powierza dane osobowe Usługodawcy, a Usługodawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych mu danych osobowych w celu i zakresie określonym niniejszą umową.
 8. Zakres powierzonych danych osobowych i cel przetwarzania powierzonych danych:
  • Klient powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w zakresie danych osobowych zgromadzonych przez niego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w ramach korzystania z Aplikacji udostępnionej przez Usługodawcę on-line w systemie informatycznym.
  • Celem przetwarzania przez Usługodawcę powierzonych przez Klienta danych osobowych jest świadczenie Usługi, wykonywanie i odtwarzanie kopii zapasowych, cykliczne testowe odtwarzanie kopii zapasowych w celu sprawdzenia ich poprawności, zautomatyzowanego gromadzenia anonimowych danych statystycznych dotyczących sposobu użycia Aplikacji przez Użytkowników oraz prób odtwarzania błędów i nieprawidłowości w działaniu Aplikacji zgłoszonych przez Klienta.
  • Usługodawca zobowiązuje się nie wykorzystywać powierzonych danych osobowych w innych celach.
  • Klient oświadcza, iż powierzenie przetwarzania danych osobowych następuje z wyłączeniem danych wskazanych w art. 27 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do sporządzania statystyk charakteryzujących populację Użytkowników Aplikacji w celu przedstawiania ich potencjalnym partnerom handlowym.
 10. Klient i Usługodawca zobowiązują się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
 11. Klient zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych na poziomie wysokim, w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 12. Klient oświadcza, iż spełnia wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
 13. Dane jakie zgromadzą się w ramach Konta na serwerze Usługodawcy w związku z wykonywaną Usługą stanowią własność Klienta. Usługodawca może powierzać przetwarzanie powierzonych przez Klienta danych osobowych innym podmiotom, na co Klient niniejszym wyraża zgodę. Dalsze powierzenie przetwarzania danych powierzonych przez Klienta dotyczy usług w zakresie dostarczania odpowiedniej technicznej infrastruktury informatycznej.
 14. Usługodawca zobowiązuje się wybierać jedynie renomowanych dostawców usług informatycznych, gwarantujących najwyższy poziom świadczonych usług w szczególności respektowania przepisów prawa polskiego i europejskiego w zakresie ochrony danych osobowych oraz gwarantujących przetwarzanie danych osobowych w granicach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 15. Wykaz podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych znajduje się u Usługodawcy i może być udostępniony Klientowi, na jego wniosek. Zmiana podmiotów, którym podpowierzono przetwarzanie danych nie stanowi zmiany Umowy, jednakże Usługodawca zobowiązuje się informować Klienta o takich zmianach za pośrednictwem systemu informatycznego i/lub strony internetowej i/lub wiadomości e-mail.
 16. Usługodawca zobowiązuje się podpowierzać przetwarzanie danych tylko takim pomiotom, które gwarantują wypełnianie obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U.Nr 100, poz. 1024 z 2004 r.).
 17. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za udostępnienie powierzonych danych osobowych osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, uszkodzeniem lub zniszczeniem tych danych osobowych w przypadku, gdy przyczyną powyższego jest działanie bądź zaniechanie Klienta polegające w szczególności na udostępnieniu informacji autoryzujących dostęp do Aplikacji osobom trzecim, a także każdym innym zachowaniu dotyczącym Usługi w obszarze zarządzanym przez Klienta.
 18. Odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości opłaty rocznej, jaką Klient wnosi na rzecz Usługodawcy z tytułu świadczenia usługi.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronach internetowych Usługodawcy.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i odpowiednich ustaw.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów w związku z wykonaniem niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.